For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Nagy Szilárdné e.v.(a továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett Macskaváros.hu weboldalon (a továbbiakban Weboldal) elérhető információs társadalommal összefüggő és kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás, több Szolgáltatásra vonatkoztatva Szolgáltatások) igénybevételének és a Weboldal használatának feltételeit tartalmazza.

Szolgáltató adatai:

Nagy Szilárdné e.v

nyilvántartási száma: 57490201,

adószáma: 59451769-1-42;

telefon: + 36 30 911 2562

elektronikus levelezési címe: info@macskavaros.hu.

 

Általános rendelkezések

A szolgáltató a Weboldalon hirdetési helyet biztosít Felhasználói részére fajtatiszta macskáik hirdetésére, illetve a hirdetéshez és hirdetések böngészéséhez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat nyújt a Weboldalon.

Jelen ÁSZF szempontjából felhasználó minden olyan személy, aki megtekinti a Weblapot, illetve aki hirdetést helyez el, aki macskát kínál eladásra, vagy aki annak megvételére ajánlatot tesz, azaz hirdetésre jelentkezik (a továbbiakban: Felhasználó).

A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat kizárólag cselekvőképes magánszemély és gazdálkodó szervezet Felhasználó veheti igénybe. A Szolgáltatás igénybevételével, így különösen, de nem kizárólagosan a regisztrációval, illetve a Szolgáltatás megrendelésével a Felhasználó elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel és jogképességgel rendelkező természetes személy, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely képviseletére jogosult képviselője által jár el, valós és helyes adatok megadásával.

A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve regisztráció esetén a regisztráció során, továbbá a Szolgáltatások megrendelése során a Weboldalon tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF, az annak részét képező Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal az ÁSZF betartására. A Weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

A Felhasználó a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat (például meglátogatott weboldalak listája, technikai adatok, a Weboldal Felhasználó által történő felhasználására vonatkozó információk, valamint esetlegesen harmadik személyektől beszerzett felhasználói információk) rögzíti és az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott módon és célokra felhasználja.

A Szolgáltatások vonatkozásában a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. Az online szerződés nem kerül rögzítésre, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési adatok és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják. A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött tartalmat a Felhasználó köteles archiválni.

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF módosítására. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítsa a Szolgáltatások tartalmát és díját, a Szolgáltatások igénybevételének feltételeit, a hirdetések közzétételének időtartamát. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával, illetve megrendelésével egyben elfogadja a ÁSZF módosítását is.

Adatbázis kizárólagos felhasználási joga. A Weboldalon elérhető adatbázis előállítója a Szolgáltató, így kizárólag a Szolgáltató rendelkezik engedéllyel az adatbázis felhasználására, valamint arra, hogy harmadik személynek az adatbázis tekintetében felhasználási engedélyt adjon. A Szolgáltató nem engedélyezi az általa előállított adatbázis egészének vagy annak bármely részének más weboldalon, vagy egyéb módon történő bármilyen üzleti célú felhasználását.

Megengedett felhasználás. A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével ráutaló magatartással elfogadja magára nézve kötelezőnek, hogy a Weboldalt kizárólag a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban, a Szolgáltatások igénybevételének és használatának céljára és az ahhoz szükséges mértékben használja és használhatja, továbbá Felhasználó a Weboldalt és az azon keresztül elérhető adatbázist kizárólag az alábbi nem kereskedelmi jellegű magáncélokra használhatja: a Weboldal megtekintése; hirdetésfeladás a Weboldalon, illetve a Hirdetéshez kapcsolódó egyéb Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételére.

Automatizált rendszerek vagy automatikus szoftverek a Szolgáltató által előállított adatbázisának az abból történő kereskedelmi célú adatgyűjtéshez (screenscraping) történő felhasználása tilos.

 

A Szolgáltatás igénybevétele

A Weblapon bizonyos Szolgáltatások ingyenesen, más Szolgáltatások ellenérték megfizetése mellett vehetők igénybe, ide nem értve a Szolgáltató által az újonnan regisztrált Felhasználók számára biztosított 3 hirdetés díjmentes feladását. A hirdetési Szolgáltatások kizárólag felhasználói fiók létrehozásával érhetőek el.

Regisztráció:

A Felhasználó a Weboldalon elhelyezett regisztrációs felület használatával elektronikus úton tud regisztrálni. A regisztrációjáról a Szolgáltató visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználónak.

A Szolgáltató a hirdetés lehetőségét kizárólag azon macskatenyésztők számára tartja fenn, akik magyarul kommunikálnak, rendelkeznek hivatalosan regisztrált kennelnévvel és érvényes egyesületi tagsággal egy olyan egyesületnél, amely a *TICA, FIFe, WCF vagy CFA tagja. További feltétel, hogy a tenyésztő +36 vagy 0036 országhívóval kezdődő telefonszámmal regisztráljon, és számlázási címként jogszerűen tudjon magyarországi címet, adóalanyként pedig magyar adószámot megadni.

A regisztrációnál megadott név és kennelnév a feltüntetett tenyésztői egyesületnél ellenőrzésre kerül. Az ellenőrzést a Szolgáltató igyekszik a lehető leghamarabb, de legalább a regisztrációnak a Szolgáltatóhoz való beérkezését követő 3 munkanapon belül elvégezni. Az ellenőrzés elsősorban a tenyésztői egyesületeknél történik, azonban, ha ez valamilyen oknál fogva nem lehetséges, vagy túl sok időt venne igénybe, a Szolgáltató az egyesületi tagság igazolását kéri a Felhasználótól.

Regisztráció jóváhagyása vagy elutasítása:

Amennyiben az ellenőrzés eredményeként a Szolgáltató megbizonyosodott arról, hogy a Felhasználó tagja az általa megadott tenyésztői egyesületnek, és a megadott kennelnevet regisztrálta az egyesületnél, továbbá a megadott telefonszámon a tenyésztővel sikerül felvenni a kapcsolatot, regisztrációját a Szolgáltató jóváhagyja. Ezzel a felhasználó „Ellenőrzött Tenyésztő” felhasználói státuszba kerül és jogosult 3 hirdetés díjmentes feladására.

Abban az esetben, a regisztráció alapján a Felhasználó nem adott elégséges adatot az ellenőrzéshez, regisztrációja minden további intézkedés nélkül elutasításra kerül. Amennyiben a Felhasználó által megjelölt egyesület nem *TICA, FIFe, WCF vagy CFA tag, továbbá, ha egyesületi tagságát a tenyésztői egyesület nem igazolja vissza, vagy amennyiben a tagság igazolását a Szolgáltató a Felhasználótól kéri, azonban azt a Felhasználó a megadott határidőig nem tudja igazolni, továbbá, ha megadott telefonszámán a tenyésztő nem elérhető, a regisztrációja szintén elutasításra kerül. Ezzel egyidejűleg a regisztráció alkalmával megadott valamennyi adatát törli a Szolgáltató.

A regisztráció jóváhagyásáról szóló elektronikus üzenet Felhasználó részére történő megküldésével létrejön a felek között a Weboldal felhasználására és a Szolgáltatások igénybevételére (különösen hirdetések közzétételére) vonatkozó keretszerződés. A Felhasználó bármikor kezdeményezheti a felhasználói fiókja törlését, a Szolgáltató a törlést a kezdeményezés napjától számított 14 napos felmondási időt követően végzi el. A fiók törlése a Szolgáltatóval kötött jogviszony megszűnését eredményezi, továbbá a fiók törlésével a megrendelt Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződések megszűnnek, a Felhasználó hirdetései a Weboldalról automatikusan eltávolításra kerülnek.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználót a Weblap használatából kizárni és további értesítés nélkül törölni a Felhasználó fiókját, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok a regisztráció jóváhagyását követően bizonyulnak valótlannak. A Felhasználó ezért a Szolgáltatóval szemben megtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem élhet. A felhasználói fiók Szolgáltató általi törlése esetén a fiókhoz tartozó hirdetések a Weboldalról automatikusan eltávolításra kerülnek.

Hirdetésfeladás:

Hirdetésfeladás az újonnan regisztrált Felhasználók 3 díjmentesen feladható hirdetése kivételével Tenyésztői csomag vásárlását követően lehetséges.

A Megrendelés a Pénztár oldalon található “Megrendelés elküldése” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A megfizetett díjról a Szolgáltató, a Billingo.hu rendszerén keresztül állít ki elektronikus számlát, melyet a Felhasználó által megadott e-mail címre a Billingo.hu küld meg. A Szolgáltató a díj megfizetését szintén visszaigazolja a Felhasználó részére e-mailben.

A Szolgáltató a Felhasználó megrendelésének beérkezését követően a lehető legrövidebb időtartamon belül, de legkésőbb 48 órán belül megerősíti a megrendelés beérkezését elektronikus levélben a Felhasználó által megadott e-mail címre, amelyben tájékoztatja a Felhasználót a megrendelt szolgáltatás kifizetéséhez szükséges információkról (visszaigazoló e-mail). A nyilatkozatok akkor tekinthetők megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válnak. A megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezésével a Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés létrejön.

A Felhasználó által megrendelt Szolgáltatást az ellenértékének megfizetését követően biztosítja a Szolgáltató, ha az ellenérték megfizetésére a megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezését követő 3 napon belül nem kerül sor, a Szolgáltató jogosult megtagadni a Szolgáltatás nyújtását és elállni a Szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől.

Amennyiben a megrendelt Tenyésztői Csomag ellenértékét a Felhasználó határidőben megfizeti, korlátlan számú hirdetés feladására, a választott Csomagban foglalt egyéb Szolgáltatások igénybevételére jogosult.

A Felhasználó és a Szolgáltató között határozott időre létrejött jogviszony legkésőbb a szerződés tárgya szerinti Szolgáltatásra megállapított határozott idő elteltével szűnik meg.

A Felhasználó által feltöltött hirdetések a Felhasználó által bármikor törölhetőek, inaktiválhatóak, újraaktiválhatóak a közzétételükre vonatkozó határozott időtartam alatt. A Tenyésztői Csomag tartalmától függően kiemelhetőek, előre sorolhatóak a Csomagban foglalt alkalommal.

A Szolgáltató minden hirdetést ellenőriz, azonban nem vállal felelősséget a hirdetésben foglalt információk valóságtartalma, pontossága vonatkozásában.

Ingyenesen igénybe vehető Szolgáltatások:

A Weboldalt látogató, felhasználói fiókkal nem rendelkező Felhasználók jogosultak a Weboldalon elhelyezett hirdetéseket megtekinteni, szűrők alkalmazásával a keresést szűkíteni, valamint a hirdetésben megjelenő telefonszámon, illetve a Weboldalon elhelyezett kapcsolati lehetőségek valamelyikén a hirdető Felhasználóval kapcsolatba lépni.

Regisztrált Felhasználóként, amennyiben nem tenyésztőként történik a regisztráció, a Felhasználó jogosult a Macskaváros üzenetküldő rendszerét igénybe venni, hogy felvegye a kapcsolatot a hirdető Felhasználóval.

A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul a számla elektronikus formátumban való kiállításához. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg a Szolgáltató.

 

A hirdetés tartalmára vonatkozó szabályok

A Weboldalon kizárólag „Ellenőrzött Tenyésztő” státuszú Felhasználó saját tulajdonában álló, eladó fajtatiszta macska hirdetésére van lehetőség. Hirdetni továbbá csak olyan macskát lehet, amely a Felhasználó ismerete szerint genetikai és fertőző betegségektől mentes, korának megfelelően legalább a tenyésztő egyesülete által előírt kötelező oltásokat, féregtelenítő kezeléseket megkapta, törzskönyvvel rendelkezik, vagy azt a tenyésztő utólag eljuttatja a vásárló részére és a Kisállat Egészségügyi Kiskönyve érvényes. A macskát 12 hetes kora előtt tilos „elvihetőként” hirdetni.

Eladó macska kategóriában nem megengedett egynél több macskát egy hirdetésben hirdetni. A hirdetés címében, szövegében és a hirdetési képeken is kizárólag egy és ugyanaz a macska szerepelhet. Eladó macska kizárólag a macskáról és megközelítőleg a hirdetésben szereplő korában készült képpel hirdethető, tilos az internetről letöltött ún. stock fotókkal történő hirdetés, továbbá tilos a macskát egy hasonló, de nem a hirdetésben szereplő macska képével hirdetni.

Tilos ugyanazt a macskát több hirdetésben hirdetni. Új hirdetés ugyanarra a macskára vonatkozóan kizárólag a korábbi hirdetés törlését követően adható fel.

Tervezett alom kategóriában kizárólag még meg nem született alom hirdethető. Nem megengedett egynél több almot egy hirdetésben hirdetni. Az almot az anyáról készült képpel vagy mindkét szülő képeivel lehet meghirdetni.

A hirdetés nem tartalmazhatja közösségi média oldal linkjét (pl. Facebook, Instagram stb.), ezek kizárólag a Felhasználó profiljában szerepeltethetőek. Nem szerepelhet továbbá olyan kitétel a hirdetésben, amely szerint a tenyésztővel kizárólag a Weboldaltól eltérő, más platformokon vehető fel a kapcsolat (pl. Facebook Messenger, más weboldal üzenetküldő rendszere stb.).

A Szolgáltató korlátozhatja vagy megtilthatja a fenti szabályokba ütköző hirdetések közzétételét.

A Felhasználó által nem megfelelően megadott macskafajtát a Szolgáltató jogosult a hirdetésben a megfelelő macskafajtára módosítani.

A hirdetésben fel kell tüntetni az eladásra kínált macska vételárát. Vételárként azt az összeget kell megjelölni, amelynek fejében a Felhasználó eladóként a meghirdetett macska tulajdonjogát a vevő részére átruházni szándékozik. Tilos eladási árként 0 Ft-os, vagy egyéb olyan árat megjelölni, amely az azonos fajtájú macskák általánosan közismert árától olyan jelentős mértékben eltér, hogy azt a meghirdetett macska egyedi jellemzői nem magyarázhatják.

A Szolgáltatás nyújtásának megtagadása

A Szolgáltató jogosult a Weblapra feltöltött hirdetést egyoldalú döntése alapján, haladéktalanul és indokolás nélkül eltávolítani, a Szolgáltatást megtagadni, végső soron a Felhasználó fiókját törölni, amennyiben a Weboldalra feltöltött tartalom sérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A Szolgáltató a jogszabályban meghatározott határidőben intézkedik minden olyan hirdetés eltávolításáról, amelyre vonatkozóan az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezéseinek megfelelően bejelentést kap. A Felhasználók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikat a Weboldal ingyenesen használható Hirdetésjelentés funkcióján keresztül, vagy az info@macskavaros.hu e-mailcímre küldött levélben jelezhetik.

A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtásának megtagadására, ideértve a Felhasználó által feladott hirdetések törlését, illetve végső soron a Felhasználó fiókjának törlését, amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató megítélése szerint nem rendeltetésszerűen használja a Weboldalt, illetve veszi igénybe a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatást, így különösen, ha tisztességtelen célokra használja a Weblapot vagy a Szolgáltatást, megsérti a Szolgáltató jogait, jó hírnevét, üzleti érdekeit, társadalmi megítélését.

Továbbá, ha Felhasználó a Weblapot, illetve a Szolgáltatást olyan módon használja, hogy azzal harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti.

 

Felelősség kérdése

A Felhasználó köteles a Szolgáltatást mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban használni. A Szolgáltató a Felhasználó jóhiszemű eljárását vélelmezi. A Felhasználó által a Weblapon közzétett, vagy elérhetővé tett tartalomért, illetve a tartalom által okozott, vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült vagyoni és nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség, a Szolgáltató a felelősségét ebben a körben kifejezetten kizárja.

Amennyiben a Szolgáltató észleli, hogy valamely tartalom jogsértő, vagy jelen a ÁSZF rendelkezéseibe ütközhet, jogosult és az Elkertv.-ben meghatározott esetekben, illetve szabályok szerint köteles a tartalom azonnali eltávolítására, és az érintett Felhasználó további jogellenes tevékenységének megakadályozására.

A Szolgáltató nem felelős a Felhasználóknak a Weboldal használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak (pl. vírusok) okozta károkért. A Szolgáltató kizárja továbbá a felelősségét a Felhasználó által tévesen, vagy hiányosan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő kárért vagy egyéb hátrányért, azonban a hatályos jogszabályok szerint együttműködik a hatóságokkal a felelősségre vonás érdekében.

A Szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználók közti jogvitákba, és a Felhasználók egymással szembeni igényeinek érvényesítésében semmilyen felelősségét nem vállal.

Polgári jog, büntető jog, szerzői, szomszédos és kapcsolódó jogok védelme

A Szolgáltatás egésze, illetve egyes bármely elemei, továbbá a Weblapon a Szolgáltató által elérhetővé tett minden tartalom és elem, idértve az egyes felhasználói hirdetéseket, a Weblap arculati elemeit, tartalmának, adatbázisának összeválogatását, elrendezését és megjelenítését is, (domain nevek, logók, stb) szerzői jogi (ideértve a szerzői jogi törvényben meghatározott szomszédos és kapcsolódó jogokat is, a továbbiakban szerzői jogok alatt ezeket is érteni kell) védelem alatt áll.

A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét megillető jogok, továbbá a fentiek szerint megszerzett felhasználási jog jogosultja a Szolgáltató. A Weboldal bármely elemének engedély nélküli felhasználása, polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után.

A Felhasználó a Szolgáltatás megrendelésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa rendelkezésre bocsátott, jogvédelem alatt álló elemeket (így különösen a hirdetés szövegét, a csatolt képeket) a Szolgáltató ellenérték fizetése nélkül, a Szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékben felhasználja, beleértve a másolás, többszörözés, tárolás, közzététel, terjesztés, illetve a szükséges mértékű átdolgozás jogát, valamint harmadik személy részére történő felhasználási jog engedését is időbeli és földrajzi (területi) korlátozás nélkül. A felhasználási jog kizárólagos, a Szolgáltató jogosult azt továbbadni harmadik személy részére. A Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat adhat át, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik.

Elállás és felmondás joga

A fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján a Kormányrendelet 20.§ szerinti, indokolás nélküli elállási és felmondás joggal rendelkezik a Szolgáltatások vonatkozásában. A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa megrendelt szolgáltatás nyújtását a Szolgáltató a Kormányrendelet 20.§ (2) bekezdés b) pont szerinti időtartam (14 nap) lejártát megelőzően megkezdje, azzal, hogy az igénybe vett szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően a Felhasználót a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének időpontjától számított 14 napon belül elállási jog nem, de indokolás nélküli felmondási jog illeti meg a szerződés fennállása alatt, a Szolgáltatás egészének teljesítéséig, amelyet követően a Felhasználó a felmondási jogát elveszíti.

A fogyasztó Felhasználó az elállási, vagy felmondási jogát a jelen ÁSZF mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja, amelyet a Szolgáltató elektronikus levelezési címére köteles eljuttatni, a fentiekben meghatározott határidőben elküldi. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

A Felhasználó elállási, illetve felmondási jogának gyakorlása esetén a Szolgáltató legkésőbb a nyilatkozat Szolgáltató által történő kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Szolgáltatás ellenértékének azon részét, amely meghaladja a ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékét, azzal, hogy a megszűnés időpontjáig nyújtott szolgáltatásért járó ellenértékre a Szolgáltató jogosult.

 

Fogyasztói panasz

A Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos felhasználói panaszokat és egyéb megkereséseket az alábbi elérhetőségeken fogadja:

telefonszám: + 36 30 911 2562

elektronikus levelezési cím: info@macskavaros.hu.

A Szolgáltató a hozzá beérkező valamennyi megkeresést, illetve panaszt lehető legrövidebb idő alatt, megválaszolja, illetve kivizsgálja. A panasz kivizsgálása legfeljebb 30 napon belül megtörténik. Megteszi továbbá azokat az intézkedéseket, amelyek a panasz orvoslása érdekében szükségesek. A panasz kivizsgálásáról a Szolgáltató írásban tájékoztatja a Felhasználót.

Amennyiben a Felhasználó nem elégedett a Szolgáltató panaszkezelésével, különösen az alábbi szervekhez fordulhat jogorvoslatért:

Fogyasztónak minősülő Felhasználó a területi gazdasági kamarák mellett működő független, a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy kérelme szerinti békéltető testülethez fordulhat, melyek hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a Szolgáltató közötti, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése, és e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. tartalmazza.

Fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztóvédelmi hatósági jogkört gyakorló, területileg illetékes kormányhivatalokhoz fordulhat. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv., a 2008. évi XLVII tv., valamint a 2004. évi CXL tv. tartalmazza. A Fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz fordulhat az alábbi linken megtalálható elérhetőségeken: http://www.kormanyhivatal.hu/

 

ÁSZF Melléklet:

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és küldje el a Szolgáltató részére)

Címzett:……………………………………………………

Alulírott ……………………………(név) kijelentem, hogy gyakorlom az elállási/felmondási jogomat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

…………………………………………………………………….

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó neve :………………………………………………….

A fogyasztó címe: ……………………………………………………………………

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén): ………………………………………………………..

Kelt:………………………………………………………………

 

Kellékszavatosság

Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Hibás teljesítésnek minősül, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem minősül hibás tejesítésnek, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Kellékszavatossági igénye alapján a fogyasztó választása szerint kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

Jelen tájékoztató elválaszthatatlan részét képezi az Adatkezelési Tájékoztató.

Utolsó módosítás: 2024.03.17.

Top